รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ณ อาคารหอประชุม 2 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
โดยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะรับมอบตัวในวันที่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563
และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1  จะรับมอบตัวในวันที่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563