สาธารณสุขจากโรงพยาบาลหนองหญ้าไซให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา   บริหารงานโดยผู้อำนวยการขจรวุฒิ  สว่างศรี ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขจากโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ มาให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา