ประกาศรายชื่อนักเรียนม.1 ม.4 ปวช.1

โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1( ปวช.1)

มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

ทั้งนี้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มามอบตัวในวันเเละเวลาดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มามอบตัวในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30  พร้อมหลักฐานการมอบตัว โดยขั้นตอนการมอบตัวดังรูป

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปวช.1 ให้มามอบตัวในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30  พร้อมหลักฐานการมอบตัว โดยขั้นตอนการมอบตัวดังรูป