อบรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be NumberONe

 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนเทศบาลตำบล หนองหญ้าไซ จัดอบรมและให้ความรู้ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี  ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563