ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลฯ​

ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุนค่าที่ดินก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล งบลงทุนค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวอดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,978,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเอกสาร

Alternative text – include a link to the PDF!