นางสาวปุณยาพร ธัญญเจริญ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบรรยายธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

               

                 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาบริหารงานโดยผู้อำนวยการพรลักษณ์ สุพงศ์ ได้มอบหมายให้นางสาวสุภนิช        การสมจิตร และนางสาวณภาภัช นาครินทร์ (คุณครูผู้ฝึกซ้อม) นำนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด นางสาวปุณยาพร ธัญญเจริญ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) การประกวดบรรยายธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 มอบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin