โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา บริหารงานโดยผู้อำนวยการพรลักษณ์  สุพงศ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอาทิตยาภรณ์ สานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และมารดา นางสาวปิยาภรณ์ นาคเถื่อน เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “ครอบครัวคุณธรรม” ระดับอำเภอ มอบโดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดซูเกียรติแก่ “ครอบครัวคุณธรรม” ครอบครัวดี  ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ ของโครงการคนดีศรีสุพรรณ มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวอื่น ๆ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin