โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ในการบริจาคเงิน “ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ลูกแสด – ดำ ร่วมใจ กลับบ้านช่วยน้อง ” มียอดบริจาคทั้งสิ้น 674,459 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

Solverwp- WordPress Theme and Plugin