ประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เรื่อง การจัดสรรห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ตามประกาศโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา เรื่องรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 นั้น  บัดนี้การดำเนิการจัดสรรห้องเรียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin