แผนป้องกันการทุจริต โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

แผนป้องกันการทุจริตโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินนการป้องกันการทุจริตประจำปี