คู่มือการให้บริการ และสถิติการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการด้านต่างๆ ของโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

คู่มือการวัดและประเมินผลหนองหญ้าไซวิทยา
คู่มือการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปีงบประมาณ2563

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

สถิติความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสหกรณ์โรงเรียน ปี 2563
สถิติการเข้าใช้บริการสหกรณ์ ปี 2563
สถิติความพึงพอใจการใช้โรงอาหาร ประจำปี 2563
สถิติการขออนุญาตออกนอกโรงเรียนไม่เกิน 3ช.ม. ปี 2563
สถิติเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
สถิติการจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถิติการขออนุญาตออกนอกโรงเรียนไม่เกิน 3ช.ม. ปี 2562
สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
สถิติการขอใช้เงินตามโครงการประจำปีงบประมาณ
สถิติประกันอุบัติเหตุ
สถิติการใช้รถโรงเรียน
สถิติการใช้รถ ปี 2561-2563
สถิติการส่งหนังสือราชการ
สถิติการใช้เสียงตามสาย